Наследяване на ABV поща

При смърт на потребител на ABV поща, наследниците могат ли да получат достъп до личната кореспонденция на починалия, налична в кутията?

ABV поща е услуга за физически лица и кореспонденцията, която те разменят чрез нея има характер на лична кореспонденция, която по силата на чл. 34 от Конституцията на Република България е неприкосновена. По тази причина Нет Инфо няма право да предостави достъп до кореспонденцията на починал потребител на неговите наследници. Достъп до кореспонденцията на починал потребител може да се предостави единствено на съдебни и държавни органи при спазване на законовата процедура за това.

Каква е процедурата наследник да получи право да ползва потребителското име и пощата на своя наследодател като своя лична електронна поща?

ABV поща е лична поща за физически лица и потребител на една пощенска кутия може да бъде само едно лице. Затова ако починал потребител има повече от един наследник, те трябва да решат на кой от тях да се прехвърли потребителското име за ползване на услугата ABV поща. Съответно, наследникът, който иска да замести наследодателя като потребител на услугата, ползвайки същото потребителско име като него, следва да подаде до Нет Инфо заявление по образец лично на място в офис на „Нет Инфо” ЕАД, находящ се на ул. „Неделчо Бончев“ 10 и да се идентифицирате с документ за самоличност пред служител на дружеството; или да подаде заявлението електронно на имейл адрес dpo@netinfo.bg като го подпише с негов личен, квалифициран електронен подпис (КЕП). За да получи заявлението наследникът следва да пише на имейл support@netinfo.bg. Задължителни приложения към заявлението са:

  • оригинал или заверено копие на удостоверение за наследници;
  • нотариално заверено пълномощно от другия наследник/другите наследници (ако са повече от един), че има право да действа от тяхно име и да упражнява техни права или изрично писмено пълномощно, подписано собственоръчно от всеки от другите наследници и предоставено лично от него в офиса на дружеството след идентификация пред служител на дружеството с лична карта или изрично писмено пълномощно от всеки от другите наследници, подписано с личен квалифициран електронен подпис (КЕП) на съответното лице.

С оглед спецификата на конкретния случай, „Нет Инфо“ ЕАД си запазва правото да изиска и допълнителни документи освен описаните по-горе.

N.B. Прехвърляне ползването на потребителско име на наследник на потребителя е възможно само в случай, че в регистрационната форма на съответната пощенска кутия са попълнени данни, които съвпадат с данните на наследодателя и по-конкретно – име, фамилия, дата на раждане и пол.

Какво следва след одобрение на заявлението?

В случай, че са изпълнени всички изисквания на процедурата, Нет Инфо служебно заменя регистрационните данни на конкретната ABV поща като попълва личните данни на наследника (нов потребител) вместо тези на наследодателя (стар потребител). Считано от този момент личните данни на наследника, който е заявил желание да наследи конкретната пощенска кутия се съхраняват в Потребителския профил. Нет Инфо  изпраща на телефонния номер, посочен в заявлението съобщение на новия потребител, съдържащо временна парола за достъп до пощенската кутия. Наследодателят е длъжен да смени предоставената временна парола за достъп с парола по свой избор в посочения срок като след това същият може да ползва услугата ABV поща с потребителското име на своя наследодател в качеството му на потребител при спазване на Общи условия за ползване на услугите, достъпни през уебсайта ABV.bg. С оглед избягване на всяко съмнение: Наследникът получава достъп до услугата, но не и до предходна кореспонденция, която може да е налична в кутията.

Какъв е срокът за разглеждане на заявлението за наследяване на ABV поща и за даване достъп до пощенската кутия на наследник, подал заявление?

Нет Инфо разглежда приоритетно тези заявления. Въпреки това дружеството не може да се ангажира с конкретен срок за предоставяне достъп до пощенската кутия, тъй като е възможно в отделни случаи да е необходимо да се изчака изтичането на определен период на неактивност на кутията, след който да настъпи автоматично изтриване на кореспонденцията в кутията (чл. 14, т. 3 от ОУ) или прехвърляне ползването на услугата от конкретна ABV поща да е забранено от орган на власт. При всички случаи заявителят получава писмено уведомление относно причината за отказ или периодът от време, който трябва да изчака, за да получи достъп до конкретната пощенска кутия.

 
 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *